วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กฏบัตรอาเซียนกฏบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
          กฎบัตรอาเซียน เป็นร่างสนธิสัญญาที่ทำร่วมกัีนระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดนเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้


ขอขอบคุณแหล่งที่มา : http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=75

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น